Naše služby

  • Stavebný dozor pri výstavbe rodinných domov, polyfunkčných objektov, Dozorovanie rekonštrukcii pôvodných, tradičných objektov, s tradičnými postupmi a materiálmi
  • Rekonštrukcie bytových domov, obvodové plášte, zatepľovanie
  • Šikmé strechy
  • Ploché strechy
  • Inžinierske stavby
  • Vodohospodárske stavby

Stavebný dozor

Stavebný dozor je fyzická osoba vykonávajúca dozornú, resp. kontrolnú činnosť pri uskutočňovaní stavieb. Stavebný dozor je odborne spôsobilá osoba, ktorá musí mať oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa osobitných predpisov a je zapísaná v registri odborne spôsobilých osôb. Register je verejný zoznam, ktorý vedie Slovenská komora stavebných inžinierov. Každá odborne spôsobilá osoba zapísaná v registri má pridelené registračné číslo, ktoré sa uvádza v preukaze odbornej spôsobilosti a na pečiatke. Stavebný dozor pri svojej činnosti používa na osvedčovanie pravosti písomností odtlačok svojej pečiatky (okrúhlej) a vlastnoručný podpis.

Funkciu stavebného dozoru stavebný zákon vyžaduje len pre jednoduché stavby, drobné stavby a ich zmeny, ak stavebník stavia sám pre seba svojpomocne. V tomto prípade stavebný dozor vykonáva odborné vedenie uskutočňovania stavby. Pre vybrané jednoduché a drobné stavby postačí, ak stavebník zabezpečí kvalifikovanú osobu, ktorá spĺňa zákonom určené požiadavky na vzdelanie a na odbornú prax (ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky).

Výkon stavebného dozoru pre ostatné stavby stavebný zákon nevylučuje, ale nevyžaduje. V týchto prípadoch nemožno stavať svojpomocne, zhotovovať stavbu môže iba fyzická, resp. právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie stavebných prác. Tieto stavby musí viesť stavbyvedúci. Stavebný dozor zastupuje záujmy investora, nevedie výstavbu, iba dozerá na správny priebeh prác a na dodržanie zmluvných podmienok.

Pôsobenie stavebného dozoru jednoznačne prispieva k zvyšovaniu kvality a hospodárnosti stavebnej činnosti. Platí pravidlo, že je lacnejšie zaplatiť odborníka, ktorý nám ustriehne peniaze, ako vynakladať veľké peniaze na zbytočne predraženú a zdĺhavú realizáciu. Aj keď niektoré stavebné realizačné firmy ponúkajú svoj stavebný dozor, je lepšie zaistiť si nezávislý stavebný dozor, ktorý s dodávateľskou firmou nemá nič spoločné. Za stavebný dozor si síce budeme musieť priplatiť, ale táto investícia istotne nebude zbytočná.

Kontakt

Email: info@rtrend.sk

Telefónny kontakt: 
Ing. Vladimír Rehák +421 903 251 927
Ing. Zoltán Lipták +421 905 458 100
Stavebný dozor pre okresy: Bratislava, Pezinok, Senec, Malacky, Trnava

Stavebný dozor Bratislava - 15 rokov
Logo Rtrend